Ik werk voor een Vlaamse onderwijsinstelling

Algemeen

Moet ik een attest aan Certimed bezorgen en voor welke afwezigheid?

Normaal dient u bij elke afwezigheid wegens ziekte van meer dan één dag, zwangerschapsverlof en profylactisch verlof een model ‘medisch attest’ aan Certimed te bezorgen.

Afwezigheden wegens heirkracht, sociaal verlof, quarantaine, moederschapsbescherming of arbeidsongeval moeten niet aan Certimed bezorgd worden.

Alle briefwisseling zoals attesten, aanvragen verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte/ langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, reis buitenland,… mogen doorgemaild worden aan onderwijs@certimed.be (meest snelle en betrouwbare manier) Indien u uw documenten per mail verstuurt, hoeft u deze niet meer per post op te sturen.

Vergeet het vak met uw persoonlijke gegevens niet in te vullen of voeg het model medisch attest met al uw gegevens toe aan uw doktersattest, opdat uw attest correct geregistreerd kan worden.

Eventuele tijdelijke maatregelen rond het al dan niet bezorgen van een attest aan Certimed kan u navragen bij uw werkstation. (Het telefoonnummer van uw werkstation kan u via de school bekomen of vindt u op uw loonbrief.)

 

Wat doe ik in geval van reis buitenland?

Wenst u tijdens uw ziekteverlof naar het buitenland te reizen, dan moet u dat vooraf laten weten aan Certimed. Gelieve uw reis buitenland in te vullen in het daartoe bestemde vak van het Certimed-attest, alsook het vak met uw persoonlijke gegevens. Stuur de aanvraag naar onderwijs@certimed.be. Dit document dient 4 kalenderdagen op voorhand bij ons te zijn.

Indien er geen controlearts langskomt voor vertrek, heeft u een stilzwijgende goedkeuring

 

Ik ben gehospitaliseerd. Wat moet ik doen ?

Verwittig zo snel mogelijk Certimed via telefoon op 011 30 12 58 of via mail naar onderwijs@certimed.be. Vermeld zeker uw naam, voornaam, stamboeknummer en periode van hospitalisatie.

 

Een personeelslid heeft het werk vervroegd hervat. Kan ik dit telefonisch doorgeven?

De school dient ons hiervan op de hoogte te stellen via mail, van zodra betrokkene het werk hervat heeft.

 

Hoeveel ziektedagen heb ik nog?

Certimed is niet op de hoogte van het ziektekrediet. U kan zich wenden tot het werkstation.

Verminderde prestaties

Waar dien ik op te letten bij een aanvraag verminderde prestaties (verschil VVP wegens ziekte / Langdurig VVP wegens medische redenen)?

Een aanvraag VVP ziekte dient ingevuld te worden door een behandelende arts (een huisarts of een arts-specialist). Dit verlofstelsel is bedoeld voor personeelsleden die in de  toekomst nog 100% het werk zullen hervatten.

Een aanvraag LVVPmed moet door de arts-specialist worden ingevuld. Dit verlofstelsel is bedoeld voor personeelsleden die in de toekomst nooit meer het werk aan 100% kunnen hervatten. Let op : bij deze aanvraag moet een recent verslag (max 6 maanden oud) van de specialist(en) toegevoegd worden!

Meer informatie over deze stelsels vindt u op de website van het ministerie van Onderwijs.

 

Waar kan ik de documenten VVP ziekte / LVVP med terugvinden?

U kunt ze downloaden via onderwijs Vlaanderen.

 

Hoe en wanneer kan ik een afspraak vastleggen voor mijn aanvraag voor verminderde prestaties?

Na het indienen van een correcte aanvraag VVP ziekte of LVVPmed ontvangt u automatisch na twee werkdagen een uitnodiging ter controle via sms en/of mail op voorwaarde dat uw contactgegevens gekend zijn bij Certimed. (Dit gebeurt vanaf 1 maand voor ingangsdatum bij VVP ziekte.).

Past de voorgestelde afspraak niet, stuur dan een mail naar onderwijs@certimed.be met uw stamboeknummer, naam en voornaam, gegevens van de afspraak en enkele momenten waarop u wel beschikbaar bent.

Gelieve er rekening mee te houden dat de controle steeds vóór de ingangsdatum moet uitgevoerd zijn en dat de controle slechts mogelijk is tijdens een voltijdse ziekteperiode of een lopende periode van verminderde prestaties.

Voor de mogelijke hercontroles, ontvangt u vanaf een maand voor de te controleren periode een uitnodiging per mail en/of sms of een administratieve goedkeuring per mail. Ook hier kan u via onderwijs@certimed.be de afspraak indien nodig verplaatsen (geef uw stamboeknummer, naam en voornaam, gegevens van de afspraak en enkele momenten waarop u wel beschikbaar bent door).

 

Dien ik zelf langs te gaan bij de controlearts bij aanvraag LVVP med / VVP ziekte? Komt deze niet aan huis?

U dient zelf langs te gaan bij de controlearts.

Controles

Kan ik een controleonderzoek weigeren?

Indien u een controleonderzoek weigert, dient Certimed dit door te geven aan het werkstation. Zij volgen uw dossier verder op.

 

Wat als ik het niet eens ben met de beslissing van de controlearts?

In geval van voltijds ziekteverlof of verlof verminderde prestaties wegens ziekte dient uw behandelende arts ten laatste de dag vòòr de hervattingsdatum contact op te nemen met de controlearts. U bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van het resultaat.

Werd uw aanvraag langdurig verlof wegens medische redenen afgewezen, dan dient de behandelend specialist de controlearts te contacteren binnen de 5 werkdagen.

Indien uw behandelende arts en de controlearts niet tot een vergelijk komen, blijft de beslissing van de controlearts geldig. U hebt de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan. In dat geval dient uw behandelende arts een arbitrage aan de controlearts voor te stellen. In onderling overleg wordt een arbiter aangesteld (de lijst van de FOD kan hiervoor gehanteerd worden). Deze onafhankelijke arts zal een beslissing nemen die bindend is voor alle partijen.

 

Mag ik een nieuw attest opsturen voor (een deel van) de periode op mijn oorspronkelijk ziekteattest zonder te hervatten?

Neen, de beslissing van de controlearts is definitief. Een nieuw attest kan slechts aanvaard worden indien de behandelende arts vóór de hervattingsdatum contact opneemt met de controlearts, en beide artsen tot een vergelijk komen.

 

Ik heb een bezoek van de controlearts gemist. Wat nu?

Bent u maar één dag afwezig wegens ziekte en werd u niet opgeroepen, dan moet u gewoon het werk hervatten op de volgende werkdag. Het ministerie van Onderwijs zal u wel om een verantwoording vragen voor de gemiste controle. Tijdens de eerste 24u van een afwezigheid wegens ziekte bent u immers verplicht om thuis te blijven.

Als u langer ziekt bent dan de dag waarop de controlearts u probeerde te bereiken, moet u zich aanbieden op consultatie bij de controlearts op de datum die u op uw oproepbrief vindt. Als u niet werd opgeroepen, moet u zelf onmiddellijk Certimed contacteren om een nieuwe afspraak te maken.

 

Ik  heb de afspraak bij de controlearts gemist?

U dient Certimed zo snel mogelijk te contacteren om een nieuwe afspraak vast te leggen. De controlearts mag geen nieuwe afspraak maken.

Het ministerie van Onderwijs volgt uw dossier op en zal om een verantwoording vragen voor de laattijdige consultatie Het ministerie van Onderwijs volgt uw dossier op en zal om een verantwoording vragen voor de laattijdige consultatie.

 

Dien ik te betalen bij de controlearts?

Neen, de medische controles worden betaald door het ministerie van Onderwijs.