Gebruiksvoorwaarden

Certimed website

Privacy beleid

Certimed stelt uw interesse in onze producten en uw bezoek aan onze Internet site op prijs. Wij willen ervoor zorgen dat het u duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt en wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoek van onze site.

De persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt, inclusief uw e-mail adres zullen op de volgende wijzen worden gebruikt: Informatie die u ons geeft met als doel informatie van ons te verkrijgen (bijvoorbeeld aanvraag van ons jaarverslag of ander materiaal) slaan we op om uw informatieaanvraag uit te voeren. Informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid. Persoonlijke informatie die u ons toestuurt kan pas dan veilig door ons worden beheerd, als die onze firewall (beschermingsfilter) gepasseerd is. Denkt u daaraan bij het verzenden van vertrouwelijke informatie. De opgeslagen informatie zullen we ook gebruiken voor interne bezoekanalyses om de site verder te optimaliseren.

Daarnaast kunnen we dit gebruiken om u in de toekomst over Certimed en haar producten op de hoogte te houden. Als u wilt dat uw informatie hiervoor niet (meer) gebruikt wordt door ons, kunt u ons dat melden. We zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derde partijen, die geen onderdeel of directe partner van Certimed zijn. Onze website bevat links naar niet-Certimed websites. Certimed is niet verantwoordelijk voor de privacy maatregelen van deze websites.

Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand. Houders: Certimed, Gouverneur Roppesingel 25, 3500 Hasselt, België. Deze gegevens zijn bestemd voor de promotie van producten en diensten van Certimed. U hebt inzagerecht zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register (Commissie tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer).

U kan uw gegevens laten corrigeren of verwijderen uit het bestand op eenvoudig verzoek en na identificatie. U kan zich hiervoor wenden tot: info@certimed.be.

Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Certimed dan wel haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag tenzij anders aangeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Certimed. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

Geen garantie of aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze site getoond wordt kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Certimed is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via deze site. Links worden aangeboden als service aan u en het betekent niet dat Mensura verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Opmerkingen, vragen en suggesties

Certimed wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overig) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder privacy beleid aangaande uw persoonlijke informatie. Door Certimed materiaal te sturen geeft u aan Certimed het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan Certimed ideeën en technieken vrij toepassen die u ons stuurt. Certimed heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Certimed houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Algemeen

Het staat Certimed vrij op elk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van Certimed, België en alle geschillen zullen vallen onder de Belgische rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven. Eind van deze gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer Outlook

Dit bericht en alle bijlagen zijn vertrouwelijk en exclusief opgesteld voor de geadresseerde(en). Als u dit bericht foutief heeft ontvangen, breng de afzender onmiddellijk op de hoogte via e-mail of telefoon en verwijder het bericht. Elke niet-toegelaten wijziging, uitgave, gebruik of verspreiding is verboden. De afzender wijst elke verantwoordelijkheid af voor dit bericht bij wijziging, vervorming, vervalsing door een virus of bij uitgave of verspreiding zonder toestemming.

Certimed is een dienstengroep en elk van haar juridische entiteiten is de enige contractant voor alle diensten die door haar werknemers en/of aangestelde personen zijn uitgevoerd. Zie de algemene voorwaarden, die u op eenvoudig verzoek worden toegestuurd en die u terugvindt op de website (www.certimed.be). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Certimed verleende diensten.

English version

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to who they are addressed. If you received this email in error, please notify the sender immediately by email or telephone and delete this email from your system without copying, disseminating, distributing or disclosing its contents to any other person. Email transmission cannot be guaranteed to be secured or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of email transmission.

Certimed is a services group and each of her legal entities is the exclusive contracting party for all services performed by its employees and/or appointees. See the general conditions, which will be sent at your simple request and which can also be found on the website (www.certimed.be). Such general conditions apply to all services rendered by Certimed.